സത്യപ്രസ്ഥാവന
താഴെ പറയുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല
  • വിവരാവകാശ സംബന്ധമായവ
  • കോടതി സംബന്ധമായവ
  • മതപരമായവ
  • രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായവ
  • ഉദ്യോഗസ്‌ഥരുടെ സര്‍വീസ് റൂള്‍സ് സംബന്ധമായവ
  • എന്റെ പരാതി മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയില്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാന്‍                      സാക്ഷ്യപെടുത്തുന്നു