പരാതി പരിഹാരത്തെ പറ്റിയുള്ള അപേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം
അപേക്ഷ നമ്പർ *
അപേക്ഷയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ*

  

അപേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക(പരമാവധി 500 ക്യാരക്ടർ )
തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍ അത് പോലെ തന്നെ നല്‍കുക.*